Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie z Nagrodami. Możliwość wygrania ciekawych nagród, a także zmierzenia się z własnymi zdolnościami matematycznymi. Poniże przedstawiamy pełen regulamin Konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Konkurs dostępny jest na naszym oficjalnym profilu facebook: fb/langowski.logistics.
Dostępny od 15.01.2021 8:00 do 17.01.2021 23:59.

 

Oryginał Regulaminu w PDF do pobrania tutaj – POBIERZ REGULAMIN.

 

 REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs z Nagrodami” organizowanego przez Spółkę Langowski Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Konkurs z Nagrodami” (dalej jako: Regulamin).

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Konkurs z Nagrodami”.” zwanego dalej Konkursem, jest Spółka: Langowski Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni, przy  ul. Hutniczej 16, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778319, NIP: 9581695728, REGON: 381455449,; telefon: 58 355 73 00; e-mail: info@langowski.eu, zwany dalej ”Organizatorem”.

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu – Langowski Logistics Sp. z o.o. Sp.k..
1.3. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2021 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 stycznia 2021 roku.

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na stosowanie jego postanowień. Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”.
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 

        2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe


2.1. Konkurs polega na dodaniu komentarza wyłącznie własnego autorstwa w poście konkursowym z odpowiedzią na Zagadkę konkursową (tj. wyliczenie, który z transportów oznaczonych liczbami od 1 do 8 dotrze jako pierwszy do wyznaczonego celu, przy wykorzystaniu danych przedstawionych na obrazku) oraz napisaniu w komentarzu informacji – jakie miasto warto zobaczyć i dlaczego. Odpowiedź i informacja umieszczona przez Uczestnika zwane są dalej Zadaniem Konkursowym (dalej jako Zadanie). Treść Zagadki konkursowej znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie komentarza własnego autorstwa w poście konkursowym, udzielenie poprawnej odpowiedzi na Zagadkę konkursową oraz napisanie jakie miasto warto zobaczyć osobiście i dlaczego. Komentarz należy zamieścić w poście konkursowym na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu Spółki Langowski Logistics Sp. z o.o. Sp.k.. Wykonanie Zadania równoznaczne jest z przystąpieniem Uczestnika do konkursu i nie wymaga dodatkowych czynności celem zgłoszenia udziału w Konkursie.

2.3. Dane zwycięzców takie jak imię i nazwisko mogą być prezentowane na stronie Organizatora i fanpage’u Organizatora – facebook.com/Langowski.Logistics .

2.4. Uczestnik Konkursu, przesyłając treść komentarza, potwierdza swoje wyłączne prawa autorskie do nadesłanego tekstu oraz zapewnia Organizatora, iż wykorzystanie nadesłanej treści zgodnie z niniejszym Regulaminem nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2.5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem 2.2., musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 15 stycznia 2021 roku o godzinie 08:00 i nie później niż dnia 17 stycznia 2021 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.6. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może przesłać tylko jeden komentarz (Zadanie), zawierający elementy wskazane w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu.

2.7. W Konkursie nie będą uwzględniane komentarze, które będą zawierały treść powszechnie uznaną za wulgarną lub obraźliwą albo naruszającą dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

2.8. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesłanego przez niego komentarza (utworu tekstowego);
 • zgłoszone do konkursu Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 • udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Zadania
  Konkursowego w celu jego publikacji na stronach internetowych Langowski.eu, oficjalnym profilu firmy facebook.com/Langowski.Logistics oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wraz z prawem udzielania przez Organizatora sublicencji innym podmiotom;
 • udziela dobrowolnie nieodpłatnej zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w formie drukowanej i elektronicznej dla potrzeb ogłoszenia wyników Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO.

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora komentarza z Zadaniem Konkursowym albo za brak możliwości wykonania Zadania Konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług social media Facebook albo wynikających z działania siły wyższej.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

2.11. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
2.12. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pozwoleniem na upublicznienie wizerunku Uczestnika oraz samego komentarza.

2.13. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy firmy Langowski Logistics Sp. z o.o. Sp.k. oraz osoby z nimi spokrewnione, tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie.

 

 1. Nagrody w Konkursie

3.1. Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na Zadanie Konkursowe oraz napisały najbardziej kreatywną odpowiedź na temat miejsca, które warto zobaczyć Komisja Konkursowa wybierze trzech zwycięzców, którzy otrzymają Nagrody.

3.2. W konkursie przewidziano następujące Nagrody dla każdego ze zwycięzców:

– zestaw gadżetów firmy Langowski Logistics o łącznej wartości około 70 zł.

3.2. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3.4. Zwycięzcy otrzymają nagrody drogą pocztową w terminie do 21 dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzców.
3.5. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości otrzymanej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza kwotę 2.000 zł  (art. 21 ust.1 pkt. 68 w zw. Z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatku dochodowym od osób fizycznych –t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozstrzygnięcia konkursu, wysyłki nagród.

 

 1. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Komisja Konkursowa do dnia 20 stycznia 2021 roku włącznie wybierze 3 zwycięzców Konkursu, którzy odpowiedzieli poprawnie na Zadanie Konkursowe oraz udzielili najciekawszej odpowiedzi na temat miejsca, które warto zobaczyć. Do 20 stycznia 2021 Komisja Konkursowa skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.

4.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te Zadania Konkursowe, które zostały wykonane i przesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie teksty nadesłane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu ze strony Uczestnika, a także za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: LANGOWSKI LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (w skrócie: LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Gdyni, z którym można kontaktować się mailowo na adres: marketing@langowski.eu albo rodo@langowski.eu, telefonicznie pod nr telefonu +48 58 625 92 16 lub korespondencyjnie przesyłając korespondencję na adres siedziby: ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia.

5.2. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w następującym zakresie: imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu kontaktu z Uczestnikiem przez Organizatora oraz wydania Nagrody w przypadku jej przyznania.

5.3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wydania nagród.

5.4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu:

 • prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania im Nagród,
 • prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z realizacją Konkursu,
 • rozliczenia podatkowego przyznanych w Konkursie Nagród, o ile ich wartość zgodnie z przepisami podatkowymi przekracza kwotę 2.000 zł.

5.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda Uczestnika na przetwarzanie przekazanych danych w celu udziału w Konkursie; dane te są niezbędne dla należytego przeprowadzenia Konkursu oraz nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • uzasadniony interes Organizatora – w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5.6. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników do momentu zakończenia procesu wyłonienia laureatów i przekazania im Nagród, zakończenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

5.7. Organizator może przekazywać dane osobowe zebrane w ramach organizacji Konkursu podmiotom, którym zlecone zostaną usługi związane z realizacją obowiązków Organizatora wobec Uczestników w ramach Konkursu np. dostawcom usług IT lub usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich i tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do realizacji zleconych dostawcy usług.
5.8. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia i aktualizacji,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Langowski Logistics Sp. z o.o. Sp.k., Dział Marketingu, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16 z dopiskiem: [Konkurs Langowski Logistics „Konkurs z Nagrodami” – reklamacja], do dnia 14 lutego 2021 pod wskazany w niniejszym punkcie adres.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, względnie adres korespondencyjny Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.

6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6.6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony w ten sam sposób w jaki została złożona reklamacja lub zgodnie ze wskazaniem Uczestnika, na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.

7.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych celem uczestnictwa w Konkursie.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność dostarczenia wiadomości e-mail lub wiadomości na Facebooku – dotyczących kontaktu z osobami wybranymi przez Komisję Konkursową jako zwycięzców konkursu.

7.6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.langowski.eu/regulamin-konkurs-z-nagrodami.

– Organizator Konkursu –

 

Załącznik nr 1 Zagadka konkursowa:

Langowski Logistics
Langowski Logistics

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia
Tel: +48 58 355 73 00
E-mail: info@langowski.eu

Nawiguj / Get location

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. Sp.k.
 realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem

„Rozwój LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o. o. Sp.k. poprzez promocję usług spedycji kolejowej
na targach i wystawach międzynarodowych”

w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

dotacja

© 2020 Copyright Langowski Logistics – NO BORDERS, NO LIMITS