Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Spółki LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 16, 81-061 Gdynia, w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lutego 2022 r. przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju Ukrainy, na wstępie pragnę Państwa zapewnić, że Spółka LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. podjęła niezwłoczne działania mające na celu zminimalizowanie wszelkich negatywnych skutków jakie mogą powstać w wyniku powyższej sytuacji, a które mogą dotyczyć Państwa w związku z realizowanymi na dzień sporządzenia niniejszego pisma umowami spedycji zawartymi ze Spółką LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. działającą jako spedytor.

Niemniej jednak pragnę wskazać, że przedmiotową sytuację Spółka LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. traktuje jako siłę wyższą, tj. okoliczność niezależną od spedytora lub innej osoby działającej na jego zlecenie uniemożliwiającą wykonanie w całości lub części obowiązków spedytora. Tym samym wskazuję, że powyższe okoliczności zwalniają Spółkę LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. na czas trwania tychże przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zawartej z Państwem umowy spedycji.

O wszelkich działaniach Spółki LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. będą Państwa informować niezwłocznie opiekunowie handlowi/spedytorzy czuwający na co dzień nad prawidłową realizacją zawartych z Państwem umów w korespondencji e-mail prowadzonej oddzielnie dla każdego zlecenia.

Oficjalne pismo w tej sprawie można pobrać TUTAJ.

Zarząd
Langowski Logistics Sp. z o.o.

Dear Sirs,

Acting on behalf of LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. (hereinafter also referred to as the Forwarder) with its registered office in Gdynia, at 16 Hutnicza Street, 81-061 Gdynia,

in connection with the proclamation of martial law by the President of Ukraine Volodymyr Zelensky on 24 February 2022 on the territory of the entire country of Ukraine, at the beginning, I would like to kindly guarantee you that LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. took immediate actions to minimize any negative effects that may arise from the above situation, which may affect you in relation to the forwarding contracts concluded with LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. acting as a forwarder.

Nevertheless, I would like to point out that the situation as described above is deemed by LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. as force majeure, i.e. a circumstance beyond the control of the Forwarder or any other person acting on his instructions, which makes it impossible for the Forwarder to perform his duties in general or in part. Therefore, I point out that the abovementioned circumstances release LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. for the duration of the above obstacles from responsibility for the timely execution of the forwarding contract concluded with you.

Furthermore, your sales representatives/forwarders, who on a daily basis oversee the proper execution of agreements concluded with you in an e-mail correspondence conducted separately for each order, will now, also immediately inform you of any actions taken by LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. in the above scope.

The official letter you can find HERE.

Management Board
Langowski Logistics Sp. z o.o.