Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Zapytanie ofertowe
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Zapytanie ofertowe na przygotowanie kompleksowej usługi organizacji stoiska Zamawiającego w imprezach targowych w ramach Projektu pod nazwą „Realizacja Idei Polska logistyczną bramą do Europy poprzez promocję usług logistycznych Langowski Logistics na targach i wystawach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-202.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym w  szczególności usługa transportu, montażu i demontażu stoiska targowego na następujących imprezach targowo-wystawienniczych (dalej zwanych „targami”) :
1) Targi w Niemczech TRANSPORT LOGSTICS w dniach 9 – 12.05.2023 w Monachium
2) Targi w Holandii BREAKBULK EUROPE w terminie 6 – 8.06.2023 w Rotterdamie
3) Targi w Chinach INTERMODAL ASIA w terminie 19 – 21.07.2023 w Shanghai
4) Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniach 5 -8.09.2023
5) Targi w Chinach CILF 2023w terminie 21 – 23.09.2023 w Shenzhen

Kod główny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
– 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Szczegółowe informacje nt. Zamawiającego, przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, termin i sposób złożenia znajdą Państwo pod poniższym linkiem – tutaj.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Formularz ofertowy