Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Langowski Logistics otrzymał certyfikat ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji

Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdza, że System Zarządzania firmą Langowski Logistics został oceniony jako bardzo profesjonalny i uznany za zgodny z wymaganiami norm oraz z zakresem oferowanych usług.  

Zakresem certyfikacji objęte zostały następujące usługi:

ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie, wydawany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Wymogi i koncepcja ISO 9001

Wśród głównych wymogów normy ISO 9001 wyróżnić można m.in. wprowadzanie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, angażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością oraz usystematyzowanie zarządzania zasobami. Standard ISO 9001 bazuje również na ustanowieniu procesów realizacji, a także na systematycznych badaniach (np. zadowolenia klienta).

Koncepcja ISO 9001 funkcjonuje w myśl następujących zasad:

  • zorientowanie na Klienta – koncentracja na potrzebach Klienta oraz podejmowanie działań w celu ich zaspokojenia;
  • przywództwo – kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za określenie polityki, celów, strategii oraz kierunków rozwoju organizacji, a także za motywowanie i angażowanie pracowników w tenże rozwój;
  • zaangażowanie całej kadry – ludzie jako najcenniejszy kapitał, a ich zaangażowanie w realizację strategii i celów firmy pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści;
  • podejście procesowe – jakość realizowanych przez firmę procesów oddziałuje na skuteczność i efektywność organizacji;
  • systemowe podejście do zarządzania – zarządzanie jakością traktowane jest jako zarządzanie powiązanymi ze sobą wzajemnie procesami;
  • ciągłe doskonalenie – stałe i systematyczne działania, mające na celu zwiększenie zadowolenia Klienta, a także ciągłe doskonalenie realizowanych w firmie procesów;
  • podejmowanie decyzji w oparciu o fakty – podejmowanie decyzji bazuje na analitycznej, logicznej lub intuicyjnej analizie dostępnych danych;
  • wzajemne korzystne relacje z dostawcami – tworzenie obopólnie korzystnych stosunków między firmą a dostawcami stanowi gwarancję wysokiej jakości jej usług.

Certyfikat ISO 9001:2015, nadany firmie Langowski Logistics, utrzymuje ważność przez 3 lata.